Spotted
×

Kary MPK Białystok BKM

Mandaty za jazdę bez biletu | Opłaty dodatkowe

Podróżny jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej, niezależnie od strefy taryfowej, w przypadku:

 • 1. Braku odpowiedniego dokumentu przewozu: 300,00
 • 2. Braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub  ulgowego: 200,00 zł.
 • 3. Niezapłacenia należności za przewóz  zwierząt nie trzymanych na rękach, albo naruszenia przepisów o zabieraniu do środka transportowego rzeczy i zwierząt: 120,00 zł.
 • 4. Spowodowania przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny: 500,00 zł.
 • 5. Zanieczyszczenia środka transportowego lub przystanku autobusowego: 250,00 zł.
 • 6. Konieczności zaangażowania służb porządkowych przy wykonywaniu czynności związanych z wystawieniem wezwania do zapłaty: 300,00 zł.


Obniżenie lub umorzenie opłaty dodatkowej

 • 1. Opłata dodatkowa nałożona za brak odpowiedniego dokumentu przewozu (w wysokości 300 zł), podlega obniżeniu do kwoty 200 zł w przypadku natychmiastowego jej wniesienia podczas kontroli lub w terminie 7 dni od daty przewozu.
   
 • 2. Opłata dodatkowa nałożona za nieokazanie w trakcie kontroli imiennego biletu okresowego zakodowanego na karcie elektronicznej (w wysokości 300 zł), podlega umorzeniu po spełnieniu przez podróżnego łącznie następujących warunków:
 • 1)  okazaniu w terminie 7 dni od daty przewozu, imiennej karty elektronicznej z zakodowanym na niej biletem obowiązującym podczas przejazdu,
 • 2)  wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł.
   
 • 3. Opłata dodatkowa nałożona za nieokazanie w trakcie kontroli imiennego biletu okresowego zakodowanego na karcie elektronicznej (w wysokości 300 zł), podlega obniżeniu do kwoty 30 zł w przypadku okazania przez podróżnego po upływie 7 dni lecz nie później niż w terminie 30 dni od daty przewozu, imiennej karty elektronicznej z zakodowanym na niej biletem obowiązującym podczas przejazdu.
   
 • 4. Opłata dodatkowa nałożona za brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu (w wysokości 200 zł), podlega umorzeniu po spełnieniu przez podróżnego łącznie następujących warunków:
 • 1)  udokumentowaniu, nie później niż w terminie 7 dni od daty przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu,
 • 2)  wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł.
   
 • 5. Opłata dodatkowa nałożona za brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu (w wysokości 200 zł), podlega obniżeniu do kwoty 30 zł w przypadku udokumentowania przez podróżnego po upływie 7 dni lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.


UWAGA!

Do obliczania terminów dotyczących umowy przewozu osób, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 111 § 2 k.c., w powyższych sytuacjach jako pierwszy dzień terminu uznaje się dzień następujący po dniu przejazdu.

Obraczki Ślubne

Powered by Spotted